Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng. Bằng việc sử dụng Phần mềm và/hoặc sử dụng các dịch vụ từ TaaS Truck, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này.

Phạm vi áp dụng:

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Phần mềm quản lý vận tải TaaS Truck, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của TaaS Truck dưới tên miền chính thức www.taastruck.vn và ứng dụng TaaS Truck. TaaS Truck duy trì trang thông tin điện tử www.taastruck.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. 

Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của TaaS Truck, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. TaaS Truck có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.taastruck.vn. 

Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của TaaS Truck.