Chính sách này áp dụng cho Phần mềm quản lý vận tải TaaS Truck, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của TaaS Truck dưới tên miền chính thức www.taastruck.vn và ứng dụng TaaS Truck. 

TaaS Truck duy trì trang thông tin điện tử www.taastruck.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng.

Khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của TaaS Truck, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. TaaS Truck có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.taastruck.vn.