I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách thành công nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể phát sinh và nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Bên sử dụng dịch vụ, khi đăng ký sử dụng Dịch vụ mà do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp, người sử dụng dịch vụ vận tải phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: tên, số điện thoại, email. Các thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối, sẽ được thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống của Bên cung cấp dịch vụ.

Bên sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên cung cấp dịch vụ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Địa chỉ đơn vị thu thập và bảo quản thông tin

III. Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

IV. Cam kết bảo mật thông tin

Bên cung cấp dịch vụ cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của các thành viên, Bên sử dụng dịch vụ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Bên cung cấp dịch vụ có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Bên cung cấp dịch vụ cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy tắc bảo mật thông tin, chính sách bảo mật và an toàn thông tin này.

V. Thời gian lưu trữ thông tin

Bên cung cấp dịch vụ sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các Hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình khách hàng sử dụng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình sử dụng.

VI. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho Bên thứ ba đến Bên cung cấp dịch vụ bằng việc gửi thư hoặc qua email: hotro@tada.global.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.