Bên cung cấp dịch vụ cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ Hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bên cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn, ổn định của toàn bộ Hệ thống và quyền lợi cho thành viên.

Bên cung cấp dịch vụ cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện các lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác trong quá trình tham gia giao dịch thì Bên sử dụng dịch vụ Thông báo cho Bên cung cấp dịch vụ qua địa chỉ email: hotro@tada.global hoặc tổng đài 1900636296, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Bên cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Thông báo của các thành viên không đến được Bên cung cấp dịch vụ, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Bên cung cấp dịch vụ gây ra.

Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, TaaS Truck luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên, TaaS Truck sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.