TaaS 트럭: 입증된 화이트 라벨 물류 소프트웨어 앱

지금 바로 자체 브랜드로 시작할 수 있는 방법을 알아보십시오. 설치가 필요하지 않습니다.

500명 이상의 기업 사용자, 63개 도시의 5000명 이상의 트럭 운전사

TADA / MVL이 피처링되었습니다.

물류 산업 전반의 문제

1. 기술적 전문성 또는 자원의 부족

경쟁자가 점점 더 많아짐에 따라 물류 회사는 항상 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 품질을 개선하기 위해 새로운 기술을 구현하는 방법을 찾고 있습니다. 그러나 관리, 특히 물류 운송 활동을 추적하는 기술을 성공적으로 적용하기에 충분한 시간과 IT 리소스가 없는 경우가 많습니다.

2. 사용하기 쉬운 솔루션 찾기

물류 시장에는 많은 소프트웨어나 솔루션이 있지만 대부분은 중복 기능이 많아 복잡합니다. 설치 및 유지 관리에도 광범위한 IT 리소스가 필요합니다. 클라우드 서비스 또한 제대로 지원되지 않습니다.

3. 신뢰할 수 있는 솔루션 제공업체 찾기

저렴한 비용으로 신뢰할 수 있는 물류 소프트웨어 제공업체를 찾는 것은 물류 회사에게 항상 어려운 일입니다. IT 또는 인프라 외에도 공급자는 일상적인 비즈니스 운영을 이해하고 맞춤화하고 지원할 수 있는 능력이 있어야 합니다. 그러나 이러한 부가 가치 서비스는 현재 시장에 부족합니다.

이 산업 전반에 걸친 문제에 대한 우리의 솔루션

우리는 모든 단계에서 운전자와 사용자 만족을 염두에 두고 처음부터 자체 모빌리티 플랫폼과 물류 소프트웨어 시스템을 공들여 구축한 실행자입니다. 이러한 요구에 따라 고객과 파트너로부터 많은 긍정적인 피드백을 받았고 적절하게 수정했습니다.

당사 시스템은 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 동남아시아의 자체 운영 팀에서 매일 사용하기 위해 우리의 솔루션을 시도하고 테스트습니다.

우리는 화이트 라벨 소프트웨어 솔루션으로 물류 회사를 성공적으로 도왔고 입증된 소프트웨어 앱을 저렴한 가격으로 전 세계에서 액세스할 수 있도록 했습니다.

검증된 화이트 라벨 물류 소프트웨어 앱 솔루션

고객 앱(웹, 모바일)

드라이버 앱(웹, 모바일)

파트너를 위한 TaaS 트럭 지원

Gói cơ bản

Miễn phí trải nghiệm dịch vụ
VND 0
00
Mỗi tháng
  • Lưu trữ đám mây, đa ngôn ngữ
  • Không giới hạn tính năng (web)
  • Không giới hạn số nhân viên
  • Giới hạn 99 đơn hàng/tháng
  • Nhiều tính năng quản lý khác
Popular

Gói cao cấp

Phát triển kinh doanh bền vững
VND 2,299,000
00
Mỗi tháng
  • Lưu trữ đám mây, đa ngôn ngữ
  • Hỗ trợ cài đặt mobile app riêng
  • Theo dõi đơn hàng qua GPS
  • Hỗ trợ kĩ thuật và vận hành 24/7
  • Nhiều tính năng tùy biến khác
PREMIUM

왜 우리를 선택해야하는가?

글로벌 사용자 기반

운영 경험

생태계 접근

CEO of TADA - Kay Woo

화이트 라벨 솔루션의 이점

고객의 의견

Ngọc Khánh
(트럭 주인- Binh Duong)
Read More
TAAS 트럭을 사용 해보았고, 매우 만족 합니다. 기능이 매우 완벽하면서도 우리 직원들이 사용하기에 매우 쉽고 가이드가 됩니다.
Quang Thoại
(물류 회사 주인- Long An)
Read More
제가 받은 앱은 기능들이 맞춤 제작 되어 있어 저희 비즈니스 활동에 매우 적합합니다. 기능이 매우 유용하고 사용하기 쉽습니다.
Thanh Tân
(트럭 주인- Binh Phuoc)
Read More
TAAS 를 사용하기 시작하면서 주문과 차량을 매우 정확하게 관리 할 수 있게 되었습니다. 모든 정보와 작업이 애플리케이션에 통합되어있습니다. 특히 배송 중 저의 트럭과 운전기사들의 위치를 확인 할 수 있습니다.
Quang Huy
(트럭 운전기사- HCMC)
Read More
회사에서 이 애플리케이션을 구현한 후 배송이 훨씬 편리해졌습니다. 앱에서 주문 정보를 다 볼 수 있어서 예전처럼 오해가 없고, 어떤 위치에 도착하든, 트럭 주인과 앱을 통해 통신할 수 있습니다.
Quốc Trường
(물류회사 고객-HCMC)
Read More
이 앱을 통해 주문 할때 모든것이 간단하고 직관적 이여서 도움이 많이 됩니다. 앱에서 각 주문의 모든 세부 사항을 추적 할 수 있습니다. 투명하고 정확한 기능으로 많은 시간을 절약해줍니다.
Previous
Next